Scurt istoric

   

                Colectivul de Geografie al Filialei Cluj a Academiei Române fiinţează de la 1 octombrie 1947, când i-au fost puse temeliile de către magistrul şcolii geografice clujene, profesorul Tiberiu Morariu. Dealtfel Tiberiu Morariu  i-a condus destinele până în anul 1973, când s-a retras din activitate. In sfertul de veac în care s-a aflat la cârma unităţii, acesta a imprimat discipolilor săi rigoarea analizelor fundamentale, dar şi a celor de imediată aplicabilitate practică, colectivul dovedindu-se a fi o veritabilă pepinieră pentru formarea şi afirmarea unor prestigioşi geografi ardeleni (Ion Mac, Victor Sorocovschi, Nicolae Ciangă, Wilfried Schreiber, Ion Popescu Argeşel, Maria Călinescu, Aurel Maier, Petru Dan Idu, Jozsef Benedek).

 

Domenii şi direcţii de cercetare

            In cele aproape şase decenii de existenţă a Colectivului de Geografie,  cercetătorii săi au întreprins cercetări de Geografie fizică, umană sau regională axate, cum este şi firesc, asupra spaţiului transilvan, indeosebi asupra Depresiunii colinare a Transilvaniei, dar şi a Munţilor Apuseni, Carpaţilor Orientali sau Munţii Banatului. Domeniile geografice abordate s-au diversificat, de la fenomenele specifice Geografiei fizice (geomorfologice, hidrologice), la început, ajungându-se ulterior la analize asupra populaţiei şi aşezărilor, etnografiei, turismului, economiei teritoriului, organizarea spaţiului geografic.

Unele teme de cercetare elaborate au avut o reverberaţie ştiinţifică deosebită, reflectată în numeroase studii publicate în reviste din ţară şi străinătate s-au au devenit nucleul unor viitoare teze de doctorat cum ar fi cele referitoare la

  1. Subcarpaţii Transilvăneni dintre Mureş şi Olt (Ion Mac)

  2.  Hidrografia Podişului Târnavelor (V. Sorocovschi)

  3. Turismul din Carpaţii Orientali (N. Ciangă)

  4. Păstoritul în Grupa de Nord a Carpaţilor Orientali (Petru Dan Idu)

  5. Munţii Harghita. Studiu geomorfologic (W. Swchreiber)

  6. Populaţia şi aşezările din Podişul Someşan (A. Maier).

  7. Implementarea G.I.S. in modelarea viiturilor de versant. Studii de caz in bazinul Somesului Mic (St. Bilasco)

  8. Studiul lacurilor de acumulare din bazinul superior al Crisului Repede (Cs. Horvath)

Toate sunt publicate, unele sub egida prestigioasă a Editurii Academiei, iar trei dintre ele au fost premiate cu premiul „Simion Mehedinţi” şi "Gheorghe Munteanu-Murgoci" al Academiei Române (cele elaborate de W. Schreiber, N. Ciangă şi Şt. Bilaşco)  De asemenea, s-a adus un aport susţinut la elaborarea Atlasului geografic al RSR, a tratatului de Geografia României, a altor studii şi abordări de referinţă. Deosebit de numeroase şi valoroase sunt studiile de geomorfologie, hidrologie, geografia populaţiei şi aşezărilor, geografia turismului, organizarea şi amenajarea teritoriului.

                In perioada 2002-2008, Colectivul de Geografie al Filialei Cluj a Academiei Române a desfăşurat o activitate ştiinţifică polivalent orientată, atât în domeniul investigaţiei fundamentale, cât şi a celei aplicative. Dovada o constituie temele de cercetare abordate (inclusiv sub forma unor contracte cu parteneri din sfera economico-socială) cât şi materializarea preocupărilor respective în publicaţiile membrilor săi.

Colectivul de geografi clujeni are fructuoase relaţii de colaborare cu Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai, participarea la rezolvarea unor teme de cercetare s-au organizarea de manifestări ştiinţifice comune având deja o veche tradiţie.

In acelaşi timp, ele s-au afirmat şi consolidat în raporturile cu Institutul de Geografie al Academiei Române, al cărui patronaj ştiinţific şi logistic i-a fost permanent benefic.

Sunt în curs de  iniţiere contacte de colaborare cu institute similare din Ungaria, Germania, Republica Moldova, Austria etc.